Extrescolares


 Protocol per al profesorat d’extraescolars de l’ampa.

 

1 El professor abonarà l´AMPA 2€/xiquet membre de l’AMPA i 4€/xiquet no membre per xiquet i mes. El preu de l’extraescolar eixirà amb els 2€ i 4€ respectivament inclosos.

El profesor abonará al AMPA 2€/ por niño miembro de la ampa  y 4€/por niño no miembro y mes. El precio de la extraescolar saldrá con los 2 ó 4€ incluidos.

 

2 El professor deu enviar a l´AMPA el llistat d’Actes altes i baixes mensualment abans de l’últim dia de mes, doncs el col·legi necessita saber en tot moment que xiquets acudeixen a les extraescolars.

El profesor debe de enviar al AMPA el listado de Actas altas y bajas mensualmente antes del último día de mes, pues el colegio necesita saber en todo momento que niños acuden a las extraescolares.

 

3 Els monitors d’activitats extraescolars deuran estar treballant de forma legal, és a dir, amb un contracte laboral per part d’una empresa o com a autònoms. S’haurà de lliurar document acreditatiu abans de començar les classes.

Los monitores de actividades extraescolares deberan estar trabajando de forma legal, es decir, con un contrato laboral por parte de una empresa o como autónomos. Se deberá entregar documento acreditativo antes de empezar las clases.

 

4 Considerem necessària almenys una reunió trimestral amb l´AMPA per a mantenir en tot moment una comunicació fluïda, la primera a principi de curs i la segona i tercera en finalitzar el primer i segon trimestre.

L´AMPA del col·legi es compon per diverses comissions de pares voluntaris i, és la Comissió d’Extraescolars amb la qual el professorat extern deu mantenir un contacte fluid. La representant curse 2014-2015 és Debora.

Consideramos necesaria al menos una reunion trimestral con AMPA para mantener en todo momento una comunicación fluida, la primera a principio de curso y la segunda y tercera al finalizar el primer y segundo trimestre.

El AMPA del colegio se compone por varias comisiones de padres voluntarios y, es la Comisión de Extraescolares con la que el profesorado externo debe de mantener un contacto fluido. La representante curso 2014-2015 es Debora.

 

5 Tenint en compte que els monitors d’activitats extraescolars formen part de l’educació dels xiquets i que la seua activitat es desenvolupa en les instal·lacions del col·legi, aquests han de complir amb el pla de convivència del centre i s’ha de bandejar del seu vocabulari i comportament qualsevol tipus d’actituds masclistes, de falta de respecte o falta d’educació.

Teniendo en cuenta que los monitores de actividades extraescolares forman parte de la educación de los niños y que su actividad se desarrolla en las instalaciones del colegio, éstos deben cumplir con el plan de convivència del centro y se debe desterrar de su vocabulario y comportamiento cualquier tipo de actitudes machistas, de falta de respeto o falta de educación.

 

6 Per a nosaltres és fonamental saber com funcionen les extraescolars pel que l´AMPA passarà als pares enquestes trimestrals de cada extraescolar.

Para nosotros es fundamental saber como funcionan las extraescolares por lo que el AMPA pasará a los padres encuestas trimestrales de cada extraescolar.

 

7 Tenim un blog de l´AMPA on entre les extraescolars deuen estar suficientment explicades. Us demanem que redacteu una explicació ifaciliteu forografies para promocinar vostra estraescolar. Responsable curse 2014-2015 Carlos Alcañiz.

Tenemos un blog del AMPA donde entre las extraescolares deben de estar suficientemente explicadas. Os pedimos que elaboreis una explicación y faciliteis forografias para promocinar vuestra estraescolar. Responsable curso 2015-2016 Carlos Alcañiz.

 

8 Hi haurá una persona contractada a la porta del centre per tal de obrir i tancar la porta i de atendre els xiquets. Eixa persona estará contractada entre tots. Cadascú haurá de pagar trimestralment a qui corresponga la seua part, que será proporcional als xiquets que cursen la seua activitat.

Habrá una persona contratada en la puerta del centro para abrir y cerrar la puerta y atender a los niños. Esa persona estrá contratada entretodos. Cada uno deberá pagar trimestralmente a quien corresponda su parte, que será proporcional a los niños que cursen su actividad.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone